Privatsphäre und Datenschutz

Bij ASSA ABLOY Hospitality vinden we het belangrijk om de privacy van onze klanten en partners te beschermen. In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we alle informatie die we over u verzamelen, gebruiken, beschermen en verzamelen, wanneer en aan wie wij dergelijke informatie bekendmaken en welke keuzes u hebt over het gebruik van die informatie. De Privacyverklaring vindt u hieronder. We raden u aan deze verklaring in zijn geheel door te lezen.

 

1. Uw persoonlijke gegevens

ASSA ABLOY doet er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Deze Privacyverklaring beschrijft:

(Klik op een link hieronder om rechtstreeks naar het relevante gedeelte van deze Privacyverklaring te gaan.)

    1.1            de soorten persoonlijke gegevens die we verzamele

    1.2            hoe we die informatie gebruiken en waarom;

   1.3            met wie we het delen en waar;

   1.4            hoe lang we het bewaren;

   1.5            uw rechten, inclusief hoe u contact met ons kunt opnemen als u aanvullende vragen hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens;

    1.6            Wijzigingen in deze Privacyverklaring 

    1.7            Cookies

   1.8            Beveiliging

Deze Privacyverklaring is specifiek van toepassing op de ASSA ABLOY-divisie die bekend staat als ASSA ABLOY Hospitality en aan haar gelieerde bedrijven.  ASSA ABLOY Hospitality fungeert als "gegevensverantwoordelijke" zoals gedefinieerd in de Algemene verordening gegevensbescherming en is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

1.1 Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij? 

Wij verzamelen en bewaren persoonlijke gegevens van u:

- Wanneer u ons om informatie vraagt: uw bedrijfsprofiel, uw naam, titel en contactgegevens, mogelijk inclusief adres, landinformatie, e-mailadres en/of telefoonnummer dat u opgeeft om informatie bij ons te krijgen en de producten of diensten waarover u graag meer zou weten;

- Toestemming om u marketinginformatie of andere gevraagde informatie te sturen;

- Wanneer u een account aanmaakt om bij ons te bestellen: uw bedrijfsprofiel, uw naam, titel en contactgegevens, mogelijk inclusief adres, e-mailadres en/of telefoonnummer en bezorggegevens, evenals alle andere informatie die nodig is om de bestelling te verifiëren en uit te voeren, en de bestelgeschiedenis;

- Bij gebruik van onze applicaties, waaronder mogelijk het beheer van een van onze producten, tenzij anders vermeld: uw bedrijfsprofiel, uw naam, titel en contactgegevens, waaronder mogelijk adres, e-mailadres en/of telefoonnummer, gebruikersnaam en wachtwoord en andere relevante informatie om de toepassing in kwestie te gebruiken;

- Voor mobiele toegang via onze mobiliteitstoepassing verzamelen wij uw e-mailadres, hotelboekingsinformatie, toestemming om het systeem te gebruiken en profielinformatie, inclusief gebruikersnaam en wachtwoord;

- Om klantenondersteuning te bieden met betrekking tot de producten en diensten die we leveren, moeten we contactinformatie verzamelen, waaronder mogelijk uw klantnummer of uw eigendomsnaam, en informatie over de ervaren problemen;

- Bij het invullen van een enquête voor ons: uw contactgegevens en meningen en indrukken van onze diensten en producten, tenzij het om een anonieme enquêteaanvraag gaat. Als u anoniem bent, worden uw antwoorden niet opgeslagen met uw profiel.

- Wanneer u zich aanmeldt voor training en het voltooien van de training: uw bedrijfsprofiel, uw naam, titel en contactgegevens, waaronder mogelijk adres, e-mailadres en/of telefoonnummer en alle bijbehorende transcriptiegegevens inclusief gevolgde lessen, voltooiingspercentage, enz.:

- Wanneer u onze websites, diensten of applicaties bezoekt en gebruikt, of aanvullende informatie accepteert: we kunnen uw browsegedrag op de site, IP-informatie, geolocatie met het oog op het leveren van diensten, bezochte pagina's, tijd besteed aan elke pagina als voorbeelden verzamelen en verwijzingsgegevens.

- Wanneer u met ons communiceert op sociale media waaronder Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter en Google+: Wij kunnen uw bedrijfsprofielen, contactgegevens, andere gerelateerde informatie en basisgegevens uit uw sociale netwerkprofiel verzamelen. De basisgegevens die we ontvangen, kunnen afhankelijk zijn van de privacyinstellingen van uw sociale netwerkaccount; ze kunnen echter de bovenstaande en aanvullende beschikbare details bevatten.

Gegevens van kinderen

- Onze websites, apps, producten en interacties zijn bedoeld voor volwassenen. We verzamelen geen persoonlijke gegevens van personen van wie we weten dat ze jonger zijn dan zestien (16) jaar zonder toestemming van een ouder of voogd.

- Als we ons ervan bewust worden dat persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt betrekking heeft op een kind in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving, zullen we redelijke inspanningen doen om hun persoonlijke informatie zo snel mogelijk te verwijderen. Indien verwijdering niet mogelijk is, zal ASSA ABLOY Hospitality ervoor zorgen dat deze persoonlijke informatie niet verder wordt gebruikt voor enig doel en evenmin wordt bekendgemaakt aan derden. Elke ouder of voogd kan contact met ons opnemen door gebruik te maken van de details in de sectie Contact met ons betreffende de verwerking van persoonlijke informatie met betrekking tot hun kind.

Informatie die we van derden verzamelen:

- We kunnen uw persoonlijke gegevens (inclusief contactgegevens) van uw werkgever ontvangen voor de hieronder nader gedefinieerde doeleinden.

- We ontvangen persoonlijke gegevens wanneer u gebruikmaakt van de diensten van onze klanten en partners, zoals hotels, installatiediensten, verkooppartners, enz..

- We kunnen ook informatie over u ontvangen van andere ASSA ABLOY-concernondernemingen.

- We kunnen uw persoonlijke gegevens ontvangen van ASSA ABLOY Hospitality-services of -producten waarmee u communiceert.

- We kunnen gegevens van derden verzamelen die informatie bevatten over projecten in onze bedrijfstak samen met belangrijke projectmedewerkers. Deze informatie omvat naam, functie en zakelijke contactgegevens. Wanneer dit gebeurt, zullen we u op de hoogte stellen via de beschikbare contactgegevens en bieden we u de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik van uw gegevens om legitieme zakelijke communicatie over onze producten en services te bieden.

 

1.2 Gebruik van uw persoonlijke gegevens

 Hoe en waarom we uw gegevens gebruiken, is afhankelijk van de service die u gebruikt. Hieronder wordt het gebruik uitgelegd. 

Waarom verwerken we deze persoonlijke gegevens?

Wat is de wettelijke basis voor een dergelijke verwerking?

De toegang tot onze services autoriseren.

Bij het aanvragen van een service, zoals het opzetten van een account, training, het gebruik van mobiele services of onze applicaties of het gebruiken van klantenondersteuning, zijn bepaalde persoonlijke gegevens nodig om ervoor te zorgen dat we contact met u kunnen opnemen en u kunnen bieden wat u ons vraagt. We willen ook ervoor zorgen dat u de kans krijgt om van toepassing zijnde algemene voorwaarden te bekijken en te accepteren.

Om u de door u gevraagde informatie te verstrekken.

Het op deze manier gebruiken van uw persoonlijke gegevens is voor ons noodzakelijk om op uw verzoek te kunnen reageren.

Om uw account te beheren, bijvoorbeeld door u wachtwoordherinneringen of meldingen van wijzigingen in uw accountgegevens te sturen.

Het op deze manier gebruiken van uw persoonlijke gegevens is nodig om u een online account te kunnen leveren en om aan uw verzoeken te kunnen voldoen.

Om uw bestelling waarbij u een aankoop hebt gedaan via onze websites uit te voeren, om contact met u op te nemen over verkoop en als onderdeel van onze klantrelatie- en ondersteuningsprocedures.

Het op deze manier gebruiken van uw persoonlijke gegevens is voor ons noodzakelijk om onze contractuele verplichtingen na te komen wanneer u een bestelling op deze website hebt geplaatst.

Een statistische analyse uitvoeren van het gebruik van de website en onze services om beter te begrijpen hoe ze worden gebruikt en verbeteringen aan te brengen. 

Het is in ons legitieme belang om naar deze informatie te kijken om te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt om deze te beheren en te verbeteren. Aangezien er geen gevoelige persoonlijke gegevens worden verwerkt en de verwerking beperkt is, hebben we geconcludeerd dat ons legitieme belang om de verbeteringen en analyses uit te voeren, voorrang heeft op uw privacybelang.

Om te voldoen aan de wettelijke vereisten waaraan wij zijn onderworpen, zoals vereisten inzake fiscale of financiële rapportage.

Het op deze manier gebruiken van uw persoonlijke gegevens is nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Om uw interesses en voorkeuren beter te begrijpen, om u een ervaring te bieden die is afgestemd op die interesses en voorkeuren.

Het is in ons legitieme belang om naar de voorkeuren te kijken die we aan uw browsegedrag ontlenen, zodat we inhoud kunnen personaliseren om beter aan uw behoeften als klant te voldoen, op voorwaarde dat dit in overeenstemming is met uw marketingkeuzes.

Om uw wensen, verwachtingen en vereisten beter te begrijpen om onze activiteiten, producten en diensten, aanbiedingen, klantenservice en communicatie aan u te ontwikkelen.

Het is in ons legitieme belang om te kijken naar de feedback die we uit uw enquêtereacties halen om goede klantenservice en ondersteuning mogelijk te maken, uw vragen te behandelen, onjuiste gegevens te corrigeren of informatie te verzenden die u hebt aangevraagd. Als we in een enquête een individuele persoon willen kunnen identificeren, gebeurt dit alleen als dit expliciet wordt vermeld in de uitnodiging voor de enquête.

Om uw feedback van enquêtes in de loop van de tijd statistisch te analyseren om onze activiteiten, producten en services, aanbiedingen, klantenservice en communicatie aan u te ontwikkelen en te verbeteren.

Het is in ons legitieme belang om het gedrag en de patronen van klanten te analyseren door middel van de antwoorden op de enquête in de loop van de tijd om u aanbevelingen en aangepaste diensten te kunnen bieden op basis van de interesses van anderen met vergelijkbare gedragspatronen.

De enquête kan opnieuw naar u worden verzonden en we willen dan de resultaten van de vorige gelegenheid kunnen vergelijken om te controleren of we verbeteren.

Om u communicatie te sturen over relevante oplossingen, producten en diensten, inclusief updates die van belang kunnen zijn, in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren.

We sturen u alleen marketingmateriaal waar wij uw toestemming daarvoor hebben, een contractuele basis; of waar we een legitiem belang hebben om u op de hoogte te houden.

Als u een vraag of een verzoek op sociale media indient, zal een mediaplatform op verzoek met u communiceren.

Het is in ons legitieme belang om de persoonlijke gegevens die u met ons deelt uit deze bronnen te gebruiken om gevraagde informatie te verstrekken, de kwaliteit van onze producten en diensten te verbeteren en deel te nemen aan de gesprekken op die platforms. We zullen deze media NIET gebruiken voor ongevraagde directe marketing.

 

1.3 Overdracht van uw persoonlijke gegevens

We kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen voor de hierboven uiteengezette doeleinden:

- Aan andere bedrijven binnen de ASSA ABLOY-groep;

- Aan derden die services leveren die zijn gekoppeld aan onze applicaties, enquêtes, webservices en de andere hierboven gedefinieerde doeleinden.

- Indien wettelijk vereist;

- Aan zakelijke partners;

- Aan verkopers.

Sommige ontvangers bevinden zich mogelijk in landen buiten de EU/Europese Economische Ruimte (EER).

Zoals in sommige gevallen hebben deze landen een lager beschermingsniveau dan dat binnen de EU/EER. Bij de overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de EU/EER gebruiken wij modelcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie om een ​​voldoende mate van bescherming van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Deze modelcontractbepalingen, evenals informatie over landen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, vindt u hier.

We nemen maatregelen om alle persoonlijke gegevens die worden overgedragen aan een derde partij of aan andere landen te beschermen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en zoals hierboven vermeld, inclusief een gegevensverwerkingsovereenkomst indien nodig.

1.4 Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens? 

We slaan persoonlijke gegevens op voor zolang als dit nodig is om het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld, te vervullen, tenzij er een langere bewaartermijn is vereist of wettelijk is toegestaan. Dit betekent dat we uw persoonlijke gegevens verwijderen wanneer dergelijke gegevens niet langer nodig zijn om een aanvraag of een bestelling te verwerken, of om uw account of onze klantrelatie te beheren en wanneer de vereiste bewaarperiode is verstreken. Het volgende is een lijst met bewaartermijnen voor persoonlijke gegevens die relevant zijn voor deze Privacyverklaring.

Type opgeslagen gegevens

Hoe lang wordt het opgeslagen?

Contactgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van formulieren, contactaanvragen en evenementen zoals: uw naam, e-mailadres, regio/land en bedrijfsnaam.

Verwijderd na 24 maanden nadat u inactief bent geweest of er drie e-mails teruggekomen zijn.

Uw antwoorden in enquêtes waaraan u deelneemt.

Verwijderd na 24 maanden na het einde van de enquêteperiode. Verzamelde gegevens die niet aan een persoon kunnen worden gekoppeld, kunnen langer worden opgeslagen. 

Marketingvoorkeuren zoals opt-in of opt-out om informatie en nieuwsbrieven per e-mail te ontvangen.

Verwijderd na 24 maanden nadat u inactief bent geweest of er drie e-mails teruggekomen zijn.

Informatie met betrekking tot onze zakelijke relatie, zoals gegevens in bestellingen en offertes, vereisten die u ons verstrekt en bezorginformatie. 

Voor de duur van onze zakelijke relatie en 5 jaar daarna. Gegevens kunnen langer worden bewaard als dit wettelijk verplicht is.

Applicatiegegevens verzameld van gebruikers van onze mobiele applicaties.

Verwijderd na 24 maanden voor actieve gebruikers of na inactief te zijn geworden 

 

1.5 Uw rechten 

Met betrekking tot de persoonlijke gegevens die we over u bewaren, hebt u het recht om:

- Een kopie van uw persoonlijke gegevens in onze administratie aan te vragen;

- Te vragen dat we uw persoonlijke gegevens corrigeren of wissen (hoewel dit kan betekenen dat we geen aanvragen of bestellingen kunnen verwerken of dat uw account verloopt);

- Ons te vragen om te stoppen met het verwerken van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld met betrekking tot het gebruik van de gegevens om onze website te verbeteren), of de manier waarop we het verwerken te beperken (bijvoorbeeld als u van mening bent dat de gegevens onjuist zijn);

- Te vragen de persoonsgegevens die worden gebruikt om u de gevraagde informatie, een bestelling te verwerken of uw account of onze relatie te beheren in een machinaal leesbaar formaat te verstrekken, dat u kunt overdragen aan een andere gegevensverantwoordelijke; en

- Uw toestemming aan ons om uw gegevens voor marketingdoeleinden te verwerken op elk moment in te trekken.

Verzoeken om uw rechten uit te oefenen moeten worden gericht aan:

“Attn.: ASSA ABLOY Hospitality Data Protection Manager”

Lodjursgatan 1

261 44 Landskrona

Sweden 

E-mailadres: privacy.hospitality@assaabloy.com

Als u een klacht hebt over onze verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om dit te melden aan de Zweedse gegevensbeschermingsautoriteit bij Datainspektionen, Box 8114, 104 20, Stockholm, Sweden. Details over de Zweedse gegevensbeschermingsautoriteit vindt u hier.

 

1.6 Wijzigingen in deze Privacyverklaring 

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken als reactie op veranderende wettelijke, regelgevende of operationele vereisten. We zullen gebruikers op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen (inclusief wanneer deze van kracht worden). De nieuwste versie van onze Privacyverklaring is beschikbaar via onze website.

Uw voortgezet gebruik van de digitale dienst nadat dergelijke updates van kracht zijn geworden, houdt acceptatie van die wijzigingen in. Als u geen updates van deze Privacyverklaring accepteert, moet u stoppen met het gebruik van deze digitale dienst.

 

1.7 Cookies

Een 'cookie' is een klein tekstbestand met informatie dat op uw computer is opgeslagen. Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website geven, waaronder cookies van derde partijen. Sommige cookies kunnen uw gebruik van onze webpagina volgen, gepersonaliseerde inhoud en gerichte advertenties weergeven, het verkeer op de site analyseren en begrijpen waar onze doelgroep vandaan komt. Lees voor meer informatie ons Cookiebeleid. Voor meer informatie over hoe cookies werken, raadpleegt u: www.allaboutcookies.org

 

 1.8 Beveiliging

We handhaven technische, fysieke en administratieve beveiligingsmaatregelen om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of wijziging te beschermen. Enkele van de voorzorgsmaatregelen die we gebruiken, omvatten firewalls, gegevensversleuteling en toegangs- en autorisatiecontroles. Als algemene beste praktijk op internet wordt aanbevolen dat individuen goed op hun gebruikersaccounts letten en deze niet delen. Het is ook belangrijk om uw mobiele apparaat te beschermen en te beveiligen met de nieuwste software met up-to-date beveiligingspatches.