Privacy Notice

Hos ASSA ABLOY Global Solutions anser vi det viktigt att skydda våra kunders och partners integritet. I detta integritetsmeddelande redogör vi för hur vi samlar in, använder och skyddar eventuella uppgifter vi samlar in från dig, när och för vem vi röjer sådana uppgifter och vilka val du har rörande hur sådana uppgifter används. Integritetsmeddelandet följer nedan. Vi vill uppmana dig att läsa igenom hela detta meddelande.

 

1. Dina personuppgifter

 

ASSA ABLOY är fast beslutet att skydda dina personuppgifter. I detta integritetsmeddelande redogörs för:

(klicka på en länk nedan för att gå direkt till relevant avsnitt i detta integritetsmeddelande)

              1.1            vilka typer av personuppgifter vi samlar in

              1.2            hur vi använder dessa uppgifter och varför;

              1.3            med vem vi delar uppgifterna och var;

              1.4            hur länge vi lagrar uppgifterna;

              1.5            dina rättigheter, däribland för hur du kan ta kontakt med oss om du har några ytterligare frågor om behandlingen av dina personuppgifter;

              1.6            Ändringar av detta integritetsmeddelande 

              1.7            cookies;

              1.8            säkerhet

Detta integritetsmeddelande gäller särskilt för den ASSA ABLOY-division som kallas ASSA ABLOY Global Solutions och dess tillhörande dotterbolag.  ASSA ABLOY Global Solutions fungerar som "personuppgiftsansvarig" enligt definitionen i allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter.

1.1 Vilka personuppgifter vi samlar in 

Vi samlar in och lagrar personuppgifter från dig:

– När du begär information från oss: din företagsprofil, ditt namn, befattning och kontaktuppgifter, vilket kan inbegripa adress, uppgifter om land, e-postadress och/eller telefonnummer, som du uppger för att få information från oss och de produkter och tjänster du skulle vilja få information om;

– När du samtycker till att vi skickar dig marknadsföringsinformation eller annan information du önskar;

– När du skapar ett konto för att beställa från oss: din företagsprofil, ditt namn, befattning och kontaktuppgifter, vilket kan inbegripa adress, e-postadress och/eller telefonnummer och expeditionsuppgifter, jämte eventuella andra uppgifter som krävs för att verifiera och verkställa ordern jämte orderhistorik;

– När du använder våra tillämpningar, vilket kan inbegripa administrering av någon av våra produkter, med mindre annat anges: din företagsprofil, ditt namn, befattning och kontaktuppgifter, vilket kan inbegripa adress, e-postadress och/eller telefonnummer, användarnamn och lösenord, jämte övriga uppgifter som är relevanta för användningen av tillämpningen i fråga;

– För mobilåtkomst via vår mobilapp samlar vi in din e-postadress, hotellbokningsuppgifter, samtycke till att använda systemet och profiluppgifter, däribland användarnamn och lösenord;

– För att lämna kundsupport för de produkter och tjänster vi tillhandahåller behöver vi samla in kontaktuppgifter, vilket kan inbegripa ditt kundnummer eller det berörda ställets namn, samt uppgifter om vilka problem du upplevt;

– När ni svarar på en enkät åt oss: dina kontaktuppgifter jämte synpunkter och intryck av våra tjänster och produkter, med mindre det handlar om en anonym enkätförfrågan. Om den är anonym kommer dina svar inte att sparas med din profil.

– När du anmäler dig till en utbildning och genomför en utbildning: din företagsprofil, ditt namn, befattning och kontaktuppgifter, vilket kan inbegripa adress, e-postadress och/eller telefonnummer och alla därtill hörande registrerade uppgifter, däribland vilka lektioner du deltagit i, din grad av slutförande osv;

– När du besöker och använder våra webbplatser, tjänster, tillämpningar eller samtycker till ytterligare information: vi kanske samlar in uppgifter om ditt beteende vid navigering på webbplatsen, IP-data, geografisk plats i avsikt att tillhandahålla tjänster, sidor som besökts, hur lång tid som ägnats åt respektive sida i form av exempel samt hänvisningsdata.

– När du interagerar med oss på sociala medier som Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter och Google+: Vi kanske samlar in dina företagsprofiler, kontaktuppgifter, andra tillhörande uppgifter och grundläggande uppgifter från din profil på det sociala nätverket. Vilka basuppgifter om dig vi får beror på dina integritetsinställningar för de sociala nätverken, men de kan inkludera ovanstående och andra tillgängliga uppgifter.

Data från barn

– Våra webbplatser, appar, produkter och interageranden är avsedda för vuxna. Vi samlar inte, utan tillåtelse från en förälder eller vårdnadshavare, in några personuppgifter från personer som vi vet inte har fyllt 16 år.

– Blir vi medvetna om att personuppgifter som skickats till oss rör ett barn, i strid mot gällande lagar och bestämmelser, kommer vi att vidta rimliga ansträngningar för att så snart som möjligt radera deras personuppgifter. Är det inte möjligt att radera kommer ASSA ABLOY Hospitality att säkerställa att sådana personuppgifter inte vidare används för vad syfte det vara må eller röjs för någon tredje man. Förälder eller vårdnadshavare kan kontakta oss med hjälp av de uppgifter som finns i avsnittet Kontakta oss, avseende eventuell behandling av personuppgift som rör dennes barn.

Uppgifter vi inhämtar från tredje man:

– Vi kan få dina personuppgifter (inbegripet kontaktuppgifter) från din arbetsgivare, för de ändamål som närmare anges nedan.

– Vi får personuppgifter när du använder våra kunders och partners tjänster, som hotell, installationstjänster, försäljningspartner osv.

– Vi kan också få uppgifter om dig från andra företag i ASSA ABLOY-koncernen.

– Vi kan få dina personuppgifter från ASSA ABLOY Hospitality-tjänster eller -produkter som du interagerar med.

– Vi kan inhämta uppgifter från tredje man som inbegriper information rörande projekt inom vårt verksamhetsområde jämte viktiga projektpersoner. Bland sådana uppgifter finns namn, befattning och företagskontaktuppgifter. När det inträffar kommer vi att underrätta dig med hjälp av tillgängliga kontaktuppgifter och lämna möjlighet att invända mot att dina uppgifter används för att tillhandahålla legitim företagskommunikation rörande våra produkter och tjänster.

 

1.2 Användning av dina personuppgifter

 Hur och varför vi använder dina uppgifter beror på vilken tjänst du använder. Nedan redogörs för användningen. 

Varför behandlar vi dessa personuppgifter?

Vilken är den rättsliga grunden för sådan behandling?

För att medge åtkomst av våra tjänster.

När du begär en tjänst, som att registrera ett konto, utbildning, använda mobiltjänster eller våra tillämpningar eller söker kundsupport, krävs vissa personuppgifter för att säkerställa att vi kan komma i kontakt med dig och tillhandahålla det du begär. Vi vill också säkerställa att de har en möjlighet att granska och godkänna eventuella tillämpliga villkor och bestämmelser.

För att tillhandahålla dig den information du begärt.

Vi måste använda dina personuppgifter på detta sätt för att kunna reagera på din begäran.

För att hantera ditt konto, exempelvis genom att skicka dig lösenordspåminnelser eller meddelanden om ändringar av dina kontouppgifter.

Att använda dina personuppgifter på detta sätt är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla dig ett online-konto och reagera på din begäran.

För att verkställa din order om du har gjort ett inköp från någon av våra webbplatser, för att kontakta dig rörande försäljning och som del av våra kundrelation- och supportrutiner.

Vi måste använda dina personuppgifter på detta sätt för att kunna uppfylla våra avtalsenliga åtaganden om du har lagt en order på den här webbplatsen.

För att göra statistiska analyser av hur webbplatsen och våra tjänster används, för att bättre förstå hur de används och genomföra förbättringar. 

Det ligger i vårt legitima intresse att titta på denna information för att förstå hur vår webbplats används och administrera och förbättra den. Eftersom inga känsliga personuppgifter kommer att behandlas och då behandlingen är begränsad, har vi kommit till slutsatsen att vårt legitima intresse att genomföra förbättringar och analyser äger företräde före ditt integritetsintresse.

För att efterleva krav enligt lag som vi är underkastade, såsom krav på skatte- och ekonomisk redovisning.

Vi måste använda dina personuppgifter på detta sätt för att kunna efterleva våra rättsliga åtaganden.

För att bättre förstå dina intressen och vad du föredrar, för att tillhandahålla dig en upplevelse som är anpassad efter dessa intressen och vad du föredrar.

Det ligger i vårt legitima intresse att titta på de preferenser vi härleder från ditt beteende vid navigering, så att vi kan individuellt anpassa innehållet för att bättre svara mot dina behov i egenskap av kund, förutsatt att detta ligger i linje med dina marknadsföringsval.

För att bättre förstå dina önskemål, förväntningar och krav, så att vi kan utveckla vår verksamhet, våra produkter och tjänster, erbjudanden, kundservice och kommunikation till dig.

Det ligger i vårt legitima intresse att titta på den återkoppling vi härleder från dina enkätsvar för att möjliggöra god kundservice och -support, hantera dina frågor, rätta felaktiga uppgifter eller förmedla information som du har begärt. Om vi vill kunna identifiera en enskild person i en enkät så görs det endast om detta uttryckligen angetts i inbjudan till enkäten.

För att kunna analysera din feedback från enkäter statistiskt över tiden, så att vi kan utveckla och förbättra vår verksamhet, våra produkter och tjänster, erbjudanden, kundservice och kommunikation till dig.

Det ligger i vårt legitima intresse att analysera kunders beteende och mönster i enkätsvar över tiden, för att kunna ge dig rekommendationer och anpassade tjänster på grundval av andras intressen med liknande beteendemönster.

En enkät kan skickas till dig igen och vi skulle i så fall vilja ha möjlighet att jämföra utfall från det tidigare tillfället för att verifiera att vi blir bättre.

För att skicka dig kommunikation om relevanta lösningar, produkter och tjänster, däribland uppdateringar som kan vara av intresse, i enlighet med dina marknadsföringspreferenser.

Vi skickar dig bara vårt marknadsföringsmaterial om vi har ditt samtycke, en avtalsrättslig grund, eller då vi har ett legitimt intresse av att hålla dig informerad.

Om du skickar en fråga eller begäran på en plattform för sociala medier, för att interagera med dig enligt önskemål.

Det ligger i vårt legitima intresse att använda de personuppgifter du delar med oss från sådana källor för att tillhandahålla information du begärt, förbättra kvaliteten på våra produkter och tjänster samt engagera oss i samtal på sådana plattformar. Vi kommer INTE att använda sådana medier för att tillhandahålla oönskad direktmarknadsföring.

 

1.3 Överföring av dina personuppgifter

Vi kan överföra dina personuppgifter för något av ovan nämnda ändamål:

– Till andra företag inom ASSA ABLOY-koncernen;

– Till tredje man som tillhandahåller tjänster i anslutning till våra tillämpningar, enkäter, webbtjänster och övriga ovan angivna ändamål.

– Där så krävs enligt lag;

– Till affärspartner;

– Till leverantörer.

Vissa mottagare kan befinna sig i länder utanför EU eller EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

I vissa fall har dessa länder en lägre grad av skydd än inom EU/EES. Vid överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES använder vi standardavtalsklausuler godkända av Europeiska kommissionen för att säkerställa en tillfredsställande grad av skydd för dina personuppgifter. Dessa standardavtalsklausuler, liksom information om länder som har godkänts av Europeiska kommissionen, återfinns här.

Vi vidtar åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till tredje man eller till andra länder, i enlighet med gällande lagstiftning för uppgiftsskydd och som anges ovan, vilket vid behov inbegriper ett avtal om databehandling.

1.4 Hur länge lagrar vi dina personuppgifter? 

Vi lagrar personuppgifter så länge som krävs för att uppnå det ändamål för vilket uppgifterna har samlats in, med mindre de enligt lag måste eller kan sparas längre tid. Det betyder att vi raderar dina personuppgifter när sådana uppgifter inte längre behövs för att behandla en begäran eller order eller för att hantera ditt konto eller våra kundrelationer och när den tid som uppgifterna måste sparas har löpt ut. Nedan följer en lista över hur länge personuppgifter sparas som är relevant för detta integritetsmeddelande.

Typ av uppgifter som lagras

Hur länge lagras de?

Kontaktuppgifter som du tillhandahåller oss i form av inskickade formulär, kontaktförfrågningar och evenemang, som: ditt namn, e-postadress, region/land och företagets namn.

Raderas 24 månader efter att de har blivit inaktiva eller efter att e-brev inte har kunnat levereras tre gånger.

Dina svar på enkäter som du har deltagit i.

Raderas 24 månader efter att enkätperioden utlöpt. Sammanställda data som inte kan knytas till en viss person kan lagras längre. 

Marknadsföringspreferenser, som om du valt att få respektive att inte få information och nyhetsbrev via e-post.

Raderas 24 månader efter att de har blivit inaktiva eller efter att e-brev inte har kunnat levereras tre gånger.

Information som rör vår affärsförbindelse, som data i order och offerter, krav du tillhandahåller oss och leveransuppgifter. 

Så länge vår affärsförbindelse varar och fem år därefter. Uppgifter kan lagras längre om vi enligt lag är skyldiga att göra det.

Tillämpningsdata som samlas in från våra användare av våra mobiltillämpningar.

Raderas efter 24 månader för aktiva användare eller efter att de blivit inaktiva. 

 

1.5 Dina rättigheter 

Avseende de personuppgifter vi har om dig har du rätt att

– Be att få en kopia av dina personuppgifter i våra arkiv;

– Be oss att vi rättar eller raderar dina personuppgifter (det kan emellertid betyda att vi inte kan behandla förfrågningar eller order, eller att ditt konto annulleras);

– Be oss att sluta behandla dina personuppgifter (till exempel avseende att använda uppgifterna för att förbättra vår webbplats) eller att begränsa vår behandling av dem (till exempel om du anser att uppgifterna är felaktiga);

– Begära att få de personuppgifter som används för att tillhandahålla dig information du efterfrågat, behandla en order eller hantera ditt konto eller vår förbindelse i ett maskinläsbart format, som du har rätt att överföra till en annan personuppgiftsansvarig; samt att

– När som helst återkalla det samtycke du lämnat till oss för att behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.

Begäran om att utöva dina rättigheter ska skickas till:

"Attn.: ASSA ABLOY Hospitality Data Protection Manager"

Lodjursgatan 1

261 44 Landskrona

Sweden  

e-post: privacy.hospitality@assaabloy.com

Har du ett klagomål som rör vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att rapportera detta till Datainspektionen, Box 8114, 104 20, Stockholm Sweden. Närmare upplysningar om datainspektionen återfinns här.

 

1.6 Ändringar av detta integritetsmeddelande 

Vi kan när som helst uppdatera detta integritetsmeddelande som en reaktion på ändrade rättsliga, tillsynsrelaterade eller operativa krav. Vi kommer att underrätta användare om sådan ändring (inklusive om när sådan träder i kraft). Den senaste versionen av vårt integritetsmeddelande finns att tillgå via vår webbplats.

Din fortsatta användning av den digitala tjänsten efter att sådan trätt i kraft ska utgöra samtycke till sådan ändring. Om du inte accepterar en uppdatering av detta integritetsmeddelande ska du skuta använda den digitala tjänsten.

 

1.7 Cookies

En "cookie" är en liten textfil som innehåller information som finns lagrad på din dator. Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats, vilket inbegriper cookies från tre parter. Vissa cookies kan spåra din användning av vår webbsida, visa individuellt anpassat innehåll och riktade annonser, analysera trafik till webbplatsen och förstå var vår publik kommer ifrån. Mer information finns i vår Cookie-policy. Mer information om hur cookies fungerar hittar du på: www.allaboutcookies.org

 

 1.8 Säkerhet

Vi upprätthåller tekniska, fysiska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda säkerheten för dina personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, röjande och ändring. Vissa av de säkerhetsåtgärder vi vidtar inbegriper brandväggar, datakryptering samt åtkomst- och behörighetskontroller. Som en generell bästa praxis på internet är det tillrådligt att enskilda är mycket rädda om sina användarkonton och inte delar dem. För att skydda och säkra sina mobila enheter är det dessutom viktigt att använda den senaste programvaran, med uppdaterade säkerhetsfixar.